دعوت به همکاری

۱) سرمایه گذاری در بخش تهاتر
۲) سرمایه گذاری در بخش بازرگانی
۳) استخدام