نمای باز

مقاوم در شرایط

غیر مستقیم در برابر شرایط محیطی فضای آزاد

تابش مستقیم نور خورشید

احتمال رطوبت زیاد

گرد و خاک زیاد

احتمال عوامل ایجاد خوردگی، احتمال مواد شیمیایی مخرب، ، ضد یخ، نفوذ نمک، گل و لای

مطلب های مرتبط:
معرفی Silver کره جنوبی
کاتالوگ پله برقی Silver کره جنوبی